Begränsad Garanti

VEM OMFATTAS?

Detta är en begränsad garanti som inte kan överlåtas och endast täcker den ursprungliga slutköparen. Försäljningskvitto i original eller kopia från ursprunglig behörig PopSockets-återförsäljare krävs för garantiservice, om inte detta på annat sätt är förbjudet enligt lag. Denna begränsade garanti täcker inte produkter som köpts på auktionshemsidor online. PopSockets produkter får endast säljas av behöriga återförsäljare som måste följa PopSockets regler, rutiner och normer för kvalitetskontroll. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER UTÖVER ANDRA RÄTTIGHETER SOM DEN URSPRUNGLIGA SLUTKÖPAREN EVENTUELLT HAR ENLIGT LAG. Garantin innebär specifika juridiska rättigheter, och du har eventuellt också andra rättigheter beroende på jurisdiktion.

VAD OMFATTAS OCH VAD ÄR GARANTIPERIODEN?

PopSockets LLC ("PopSockets"), 1426 Pearl Street, Suite 400, Boulder, CO 80302, USA (kontaktas med e-post på cs@popsockets.com), garanterar att den här produkten (“produkten”) ska vara fri från defekter i utförande och material vid normal användning under hela produktens livstid, som av PopSockets definieras till tre år.

VAD OMFATTAS INTE?

Normalt slitage vid användning av produkten; skador som orsakas av felaktig användning, vårdslöshet, missbruk, olycka eller misshandel; skador som uppstått genom att produkten använts för annat ändamål än det avsedda; skador som orsakats av felaktig eller obehörig reparation eller underhåll; skador på en produkt som har modifierats eller justerats; och skador på någon annan produkt än produkten, inklusive, utan begränsningar, skador på enheter som använts tillsammans med produkten.

ATT FRAMFÖRA ANSPRÅK ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI

Garantianspråk måste framföras direkt till PopSockets. Produkten måste returneras till PopSockets, 10 Newtonweg 5928PN Venlo, Netherlands via spårbar metod tillsammans med ursprungligt inköpskvitto och ditt namn, telefonnummer, fysisk adress och e-postadress. Om PopSockets bedömer att det föreligger en defekt på produkten som täcks av garantin kommer PopSockets att välja att antingen reparera defekten, ersätta dig med en ny produkt, eller återbetala produktens inköpspris inom 30 dagar. PopSockets tar inte ansvar för produkter som skadas eller går förlorade under transport till PopSockets. Kunden betalar fraktkostnaden för retur av varor till PopSockets och ansvarar även för tullavgifter, inklusive men inte enbart skatter, tullar och mäkleri. PopSockets betalar fraktkostnaden för retur av ersättningsprodukt eller reparerad produkt.

ENDA OCH UTESLUTANDE GOTTGÖRELSE INOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI

Din enda och uteslutande gottgörelse för anspråk som omfattas av denna begränsade garanti. PopSockets förbehåller sig rätten att sända en ersättningsprodukt till dig, som ska vara av samma eller liknande stil, eller motsvarande ersättning som inte nödvändigtvis är likadan (beroende på tillgänglighet). Ersättningsprodukter utlämnas endast mot inlösen av defekt produkt. Ersättningsprodukter omfattas av denna begränsade garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden för inlöst produkt (utöver andra rättigheter som du eventuellt har enligt lag).

FRISKRIVNING RÖRANDE BEGRÄNSAD GARANTI - I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER DET UTFÄRDAR POPSOCKETS INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH BEGRÄNSAR I SYNNERHET ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE, TILL ATT ENDAST GÄLLA GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. Vissa stater tillåter inga begränsningar på hur länge en underförstådd garanti varar, vilket gör att ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING - I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER DET SKA POPSOCKETS, DESS MEDARBETARE, OMBUD OCH LEVERANTÖRER INTE VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER ANNAN TREDJE PART FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, SAMMANFALLANDE, PÅFÖLJANDE, SÄRSKILDA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR SOM UPPSTÅR I OCH MED ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, SKADOR PÅ ENHETER SOM ANVÄNTS TILLSAMMANS MED PRODUKTEN. OM DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING INTE ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG ELLER ENLIGT LAG INTE GÄLLER, SKA, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER DET, OCH OBEROENDE AV EVENTUELLA SKADOR SOM DU ÅDRAR DIG, AV VILKET SKÄL DET VARA MÅ (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, SKADESTÅND) (INKLUSIVE UNDERLÅTENHET), HELA ANSVARET FÖR POPSOCKETS OCH ALLA DESS LEVERANTÖRER VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALAT FÖR PRODUKTEN. Vissa stater tillåter inte att sammanfallande eller påföljande skador undantas eller begränsas, varför ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller för dig.